Video: Vastelaovesleidjes 2017

Vastelaovessjlaager 2017 ‘Wae oh Wae’, zangk: Bart & Lejao

Vastelaovessjlaager 2017: Wae oh Wae
Zangk: Bart & Lejao

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2017
Nr.2: Rundje Vastelaovend
Zangk: Gein Haor Baeter

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2017
Nr.3: Sjtedje van veier sezoene
Zangk: Don Kiesjot

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2017
Nr.4: Vuur van Vastelaovend
Zangk: Paul-Jean Jessen

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2017
Nr.5: Ich höb ’t al aaf
Zangk: Sjtóm Toeval

Koeraasj – Knatsjgek boete zinne

Marotte Tienerleidje 2017:
Lisa Schiffler – Dat is ’t Ritme in mich (Finale TVK 2017)

Marotte Kènjerleidje 2017:
Basissjool De Hoefer – Oppe Tied!

Basissjool De Hoefer – Oppe Tied! (Finale KVL 2017)

OBS de Sjtadssjool – Vastelaovend dat is Kikke! (Finale KVL 2017)