Sjlaager 2022: De Zittesje Geis

Teks en Meziek: Sjohn Smeets, Thei Wessels en Guus Steinen
Zangk: Cyrille Niël, Paul-Jean Jessen, Paul Ruigt, Jan van Daal, Maike Frenken, Ron Hunnekens, Karin Colaris, Michelle Tummers, Chrissy Steinen, René en Thierry Dirkx en Max en Lisa Schiffler

Koeplèt 1:
’t Is get wo mits te bie ós wurs gebaore
Wo mits te van kleins aaf aan groot bès gewore
En es se ‘m zeen wils dan kiks te nao niks
Mer toch is ‘r dao euveral woos te kiks
Hae zit in de Phil en hae zit in de Paek
Hae zit in d’n Daeke zien zóndigse praek
Hae zörg dat me zich hie bie al waat me deit
Óngerein al mit ein hawf woord versjteit

Refrein:
Al kènt ‘m geine van gezich

Hae zit in mich. Hae zit in dich
Hie in de sjtad mer ouch in de wieke
Hae’s euveral zo wiets te kèns kieke
Hae zit in jeder Zittesj lief
In jeder patsj en krómp awd wief
Doe vuils en pruifs bie al waats te deis
Oze gouwe Zittesje geis

Padada dapa papadadap
Papa dapa papadadap
Papa dapa papadida paa
Padapa dapa padadadap

Koeplèt 2:
’n Tikkelke Teun en ein bietje Jo Aeres
Dat lache en zènge waat Zittesje kaer is
Van knötsj pès de kneie, tot knoosj aan de knäök
De lach dae me lach en de traon die me bäök
Hae zit in de sjpas dat zeen veer ós bewus
Mer ouch in de pien es Fortuna verlus
De leifde veur Zitterd die zit bie ós d’rin
Daoróm zeen veer hie zo greutsj wie ‘ne pin

Sjlot:
Wits te wó mits te in Zitterd alle zörg versjleis?…
Mit oze gouwe Zittesje geis!