Sjlaager 2016: Same is Sjoonder

Teks en Meziek: Chrissy Steinen en Guus Steinen
Zangk: Chrissy Steinen en Monique Pepels

Refrein:
Doe en ich, ich en dich
Same is toch sjoonder es jeder veur zich
hie mit ós, en mit uch
’t is de vastelaovend dae os altied same krig

Koeplèt 1:
Noe sjtèl dich veur, de mert sjtóng vol, mer toch haw m’n neit väöl lol
en mit de erm euverein sjtóng me te kieke
Jeder veur zich, nemes leip werm, me sjnapde zich neit in de erm
Jederein sjtóng get te kieke wie ‘ne kuuke
Mer zo zal ’t hie bie ós besjlis neit gaon
Want veer weite waal wie veer dat mótte doon

Koeplèt 2:
Om 3 daag gans allein te sjtaon, nei, dat zou toch ech neit gaon
Zelfs ‘ne einzelgenger wilt dao niks van weite
Me sjnap toch waal dat eine man gein polonaise loupe kan
En ’t sjoenkele dat koosjte ouch vergaete
Me zo zal ’t hie bie ós besjlis neit gaon
Want veer weite waal wie veer dat motte doon

Outro:
De ganse sjtad is dan ’n sjitterend gezich.