Sjlaager 2003: ‘t Haw zo sjoon kenne zeen

Teks en Meziek: John Smeets & Gian Prince
Zangk: Cyrille Niël

Refrein:
´t Haw zo sjoon kènne zeen, ich haw d´r al veur wille gaeve.
Jao, noe bèn ich oetgeraos, sjtaon ich hiej veur Sinterklaos.
Ich klöppel zout alweier d´r naeve.(2x)

Koeplèt 1:
Drie maondj in de optochhal,dao waar mich get oet,
lasje, plekke, sjildere, gezaeg.
Dao woort mit get vrunj ´n klein waegeske geboewd,
lènks en rechs get oppe henj gevaeg.
D´n optoch, dae góng trègke, och, waat leip dae wage fejn.
Mer oppe mert gekómme, veil de ganse kraom inein.

Koeplèt 2:
Dónderdigs, petsjke op nao ´t awwieverbal,
maskes euveral woo´ste mer kiks.
Sjanse, klasjeneiere, verkoupe sjaele kal.
Ich dènk, doe sjnaps dich ein en ´t is zo gefiks.
Mer óm ´n oer of twelf sjlouge mich de sjtöpkes door,
zoug ich pas dat ´t eine manskael waar.

Koeplèt 3:
Nao get repeteiere, trok v´r mit ós hermenie
blaoze oppe mert veur alle luuj.
Waar ich mich toch greutsj want ich sjpeel eesjte pertie,
gesjteveld en gesjpaord, waar gans in ´t nuuj.
Ich dach nog, bès noe aan de beurt, effe opgelèt,
mer wie ich wou gaon houwe, sjtóng mien tróm nog aan ´t befèt.