Sjlaager 1990: Veer gaeve Gaas

Teks en Meziek: Jan van Daal

Koeplèt 1:
Kent geer ooze Nölke al
jeder jaor sjprink hae rondj op `t Marottebal
mit ein trööt om ziene nek
maak `r Zitterd sjtarre gek
es `r blees…is ‘t fees
achter Nöl wurd aangesjees.

Refrein:
Mit ei tröötje en ei trummelke
e kammezöölke van ei lummelke
enne bolhoud mit ‘n naas
jao zoo gaeve veer drie daag gaas
jao zoo gaeve veer drie daag gaas


Koeplèt 2:
Nölke löp neit gaer allein
want nonnevot en hering hilt `m oppe bein
maak vööl sjpas en zeet present
dan isNölke weier kontent
es `r blees… is ‘t fees
achter Nöl wurd aangesjees.