Insjtelasezitting 89e Sjtadsprins

Wienee:

Zaoterdig 18 Jannewari 2020, 20.00oere

Wo:

Podiumzaal Sjtadssjouwburg, de Domijnen

Organezase:

De Marotte Zitterd

Kaartverkoup:

Marottewinkel (‘t Kallebeske, Sjteivig 33)
en oetbale van de Sjouwburg

De tradisjone Insjtelasezitting van de De Marotte Zitterd. Mit ‘t plökke van regeierend Sjtadsprins Rob I en ‘t opbrènge en de insjtelase van Thierry Dirkx pés 89e Sjtadsprins. Nao aafloup van de zitting is ’t Prinsebal mit DJ Sepp.

Mee infermase: Insjtelasezitting Thierry Dirkx pés 89e Sjtadsprins.

foto: De Marotte Zitterd