Oetsjlaag Kènjeroptoch 2013

Kattegrie Groote gròppe


Eerewimpel: Petrussjool – Kòkkerallebal

Ere Prieze:

 • BS Loedoes – Veer loupe werm voor de 50e Kennedymars
 • BS Aan de Meule – Mit de Optoch is Aan de Meule d’r es de Plofkippe bie
 • BS Hoefersjool – Veer loupe werm veur deVastelaovend
 • Sjtadssjool: Wae wurt de nuuje Prins
 • Kolleberger Bondjmötsje – De eesjte Cup-Cake party

Pries:

 • BS de Tovertuin: De Tovertuin geef Zitterd kleur
 • BS Lahrhof – Ggelök allein maak neit gelökkig, daorom deil veer ‘t mit uch
 • Buurt Kolleberg / Engelekampsjtraot: Veer brenge de Zittesje APP-toch
 • Niks om ’t lief – Veer gaon euver de Rooje
 • BS Lemborg Lömmerig – Veer knuipe alles aanein
 • Narrekènjer – Boem Paaf, Euverhaove Alaaf

Kattegrie Klein gròppe


Eerewimpel: Gròp oet de Baandert – WK is veurbie, de waeg is noe vrie

Ere Prieze:

 • Veer höbbe al 12,5 jaor de tuikes in hènj
 • Nuuj talent veur de sirkestent
 • Wo is dat feeske?
 • Gròp Express BSO
 • Veer höbbe de grachte, noe nog ’t sjlot

Pries:

 • Kriesistied vilt neit mit, d’r zit meer tössje zjwart en wit

Kattegrie Enkelinge


Eerewimpel: Kasper Wessels: Ich bèn den draod kwiet

Ere prieze:

 • Miss Wèntjerdruim
 • Nog ellef daag te gaon, dan mòt ’t maedje naeve prins Paul II sjtaon.
 • Mien mam wit toch alles baeter
 • Ein wauweltesj en ein auw tesj
 • Gardetreffe

Pries:

 • ‘t Zal mich ein woosj zeen
 • Ich zèt de kroon aaf
 • De dobbelsjtein
 • Joost van Oers: Gardetreffe
 • Humor van de böövesjte plank
 • Ich zit gebakke

Bron: Optochkommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd / VastelaovendZitterd