CD 2022: De Zittesje Geis

  1. DE ZITTESJE GEIS

Teks en Meziek: Thei Wessels, Sjohn Smeets en Guus Steinen

Zangk: Cyrille Niël, Paul-Jean Jessen, Paul Ruigt, Jan van Daal, Maike Frenken, Ron Hunnekens, Karin Colaris, Michelle Tummers, Chrissy Steinen, René en Thierry Dirkx en Max en Lisa Schiffler

Digitaal oetgebrach via versjèllende streamingsdeinste