CD 1992: In Zitterd is get oet

1. HIEJ IS GET OET
Teks en Meziek: Reinhard Wind
Zangk: Frans Thissen

2. OPPE TRÖÖTE TOER
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Thei Hunnekens

3. WAAT IN RIO IS GEBAORE
Teks en Meziek: John Smeets
Zangk: Math Niël

4. ALLENEY GEKKE TEUN
Teks: Guus Steinen, Meziek: John Wauben
Zangk: De Zjweit Vuit

5. EN HEUR VEER ALLENEIJ
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Giel Laumen
Zankg: Frans & Henny Lubbers

6. WITSTE NOCH
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk: Math Niël

7. DE SJLUPPEJAS
Teks en Meziek: Willy Jongen
Zangk: Chris Maas

8. SJTRAUS IN ZITTERD ?
Teks en Meziek: Jeun Schelberg
Zangk: Frans Thissen

9. MARITSEBIL
Teks en Meziek: Jeun Schelberg
Zangk: Chris Maas

10. ICH HÖB D’N DAALAASJ
Teks: Jeu Wessels, Meziek: Thei Wessels
Zangk: Chris Maas

11. LAOT GAON, LAOT GAON…
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk: Math Niël

12. LEWIS VAN SJEER
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk: Nelly Niël

13. ICH HAUW ÈNS GAER
Teks en Meziek: Hans Wijnands
Zangk: Math Niël

14. ES DOE MICH ZAE’S
Teks en Meziek: Willy Jongen
Zangk: Thei Hunnekens

15. DE VOOLJAER
Teks en Meziek: Jeun Schelberg
Zangk: Frans Lubbers

16. VEER ZEEN VAN ZITTERD
Teks en Meziek: W.Derks & Arno Rutten
Zangk: Chris Maas

17. ‘T EESJTE MUULKE
Teks: Bert Coenen, Meziek: Jack Vahsen
Zangk: Thei Hunnekens

18. ALAAF, DAT WAAR ‘T LÈSTE WAAT HAE REIP
Teks en Meziek: Ger Muyres
Zangk: Thei Hunnekens

CD 1992