Livestream Zittesj vastelaovesleidjes Konkoer

2024 Video

Zaoterdigaovend 23 september is in Scala in de Ligne ‘t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer. Teen leidjes gaon de sjtried aan veur ein plaatsj in de finale op waeg nao de tittel Vastelaovessjlaager 2024 en de befaamde Thei Hunnekens Trofee. Aan ‘t enj van de aovend wurt de Top3 bekendgemaak.

‘t Zittesj vastelaovesleidjes Konkoer wurt laif opgenomme in Scala en wurt oetgezonje in de volgende Zittesje Kafees: Schtad Zitterd, Café ’t Duvelke, Café Dwaesj en Café ’t Sjterfhoes.

Veur de luuj die leever thoes oppe bank kieke brènge De Marotte Zitterd eine laifstream. De oetzending sjtart om 21.00oere en doert pès ongeveer 23.0oere.

De laifstream van ‘t ZVK is baove aan dit berich te bekieke of klik om nao de LAIFSTREAM te gaon.

Bron en Livestream: De Marotte Zitterd