Trök in de Tied: Zittesje LVK finaliste

Trök in de tied

Vriedig 5 Fibberwarie is de finale van ’t LVK 2021. Ein finale die door alle corona maotregele eine gans angere opzàt zal höbbe, wobiej videoclips van de finaliste zal waere geprizzenteierd. Jaomer genóg is ’t Jesse & Jesse neit gelök om de finale te bereike, wodoor dit jaor gein Zittesje leidjes in de finale sjtaon. Waal sjteit mit Kartoesj, oetkommende veur Lömmerich, eine deilnummer oet ‘Groot-Zitterd’ in de finale.
De finale van ’t LVK 2021 is Vriedig 5 Fibberwarie vanaaf 20.00oere laif op L1 TV, L1 Radio en L11Alaaf facebouk.

Trök in de tied
In de historie van 45jaor LVK haet Zitterd eine keer ’t LVK gewonne. ‘De Beierheering’ gesjreve door Hans Wijnands waar in 1980 ’t wènnende leidje van ’t LVK. De zangk van ‘De Beiereheering’ waar destieds van Peter Eijkenboom. Naeve de winst in 1980 höbbe Zittesje leidjes door de jaore haer versjèllende ere plaatsje behaold op ’t LVK, wo onger ein 2de plaatsj veur Frans Thissen mit ‘De Foddele-Polka (1996) en Anja Bovendeaard mit ‘Ze kènne mich oet Limburg haole’ (2004).

Om nog èns trök te kieke de 11 leidjes die in de aafgeloupe 11jaor oetkommende veur Zitterd ein plaatsj in de finale van ’t LVK höbbe behaold.

Jo de La (2011)
De Sjpeigel (2012)
Allemaol (2013)
’t Sjoonste feeske van ’t jaor (2016)
Laot ós mèr sjuuve (2019)
Wo is de VAR? (2020)
Doe bès geweldig (2011)
Höbs doe ouch zo’ne zin? (2013)
Dree mer door (2014)
Hie is gein WiFi (2016)
1, 2, 3 Vastelaovend (2019)


Vastelaovend toes oppe bank: