Kaartverkoup Vrouluujzitting

2020

Op zondig 12 Jannewari e.k. vèngk in de Fanfaarzaal van Leijebrouk de Vrouluujzitting van de Flanelle Lepkes plaatsj. Dees 25 edisie van de Vrouluuzitting haet es thema ’25 jaor geriep’.
Omdat de Flanelle Lepkes dit jaor ‘t 25 jaor besjtaon krig de Vrouluujzitting dit jaor eine sjpisjale naozit mit ein laif bend. De dames die gein kaarte veur de zitting höbbe kénne kriege en ouch de mansluuj zeen vanaaf ongeveer 15.00oere wilkom in de Fanfaarzaal.

Veurverkoup:
De veurverkoup van de vrouluujzitting is op zondig 15 December e.k. om 14.00oer bie Kafee Ich&Dich op de Mert. Entreekaarte koste €17,50 en wie ummer maximaal 2 kaarte per persoon.
Kafee Ich & Dich zal geäöpend zeen vanaaf 8.30oere, dan komme ouch de maedjes mit de bönkes. De Flanelle Lepkes höbbe dan ouch ’t verzuik om neit eerder dan 8.30oere te komme!

Bron: Flanelle Lepkes
Foto’s: Facebook Flanelle Lepkes