Veurverkoup kaarte Jubbeleiweekend Flanelle Lepkes

2017

Dit jaor besjtaon de Flanelle Lepkes 2×11 jaor en organizeiere zie al veur de 20ste keer de Zittesje Vrouwluuj Zitting. Om dit jubbelei te viere organizeiere de Flanelle Lepkes dit jaor neit allein de tradisjonele Vrouwluuj Zitting, met mit ein heus Feesweekend.

‘t Feesweekend wurt aafgetrap op vriedig 13 Jannewarie mit eine muzikale entertainment aovend ‘De Vrunj van de Lepkes Laif’, eine aovend mit optraejes van gouw auw vrunj en nuuj vrunj van de Flanelle Lepkes van kort bie en wiet weg. Deze aovend is neit allein veur de vrouwluuj, mer ouch veur de mansluuj!!
Op zondig 15 Jannewarie is de tradisjonele Vrouwluuj zitting mit es motto ‘Gouwe Auwe’. Zowaal ‘De Vrunj van de Lepkes Laif’ es de vrouwluujzitting waere gehauwte in MFC ‘Onger de Täöres’ in Sanderbout.

Zo wie jeederjaor is ouch dit jaor weier de veurverkoup veur entreekaarte, dees veurverkoup is op zondig 6 November e.k. bie Kafee Ich&Dich op de Mert. Entreekaarte veur de Vrouwluujzitting koste €17,50 (maximaal 2 kaarte per persoon) en zulle zo wie jeederjaor sjnel zeen oetverkoch. Dus dames kom veural oppe tied! De veurverkoup is al ein heppening op zich, went sjmörgesvruig sjtaon de dames al in de riej te wachte om zeker te zeen van kaarte veur de vrouwluujzitting, went wae ‘t eesj kump haet ouch es eestje rech op kaarte!!

Op deze veurverkoup middig zeen ouch de entreekaarte veur ‘De Vrunj van de Lepkes’ Laif’ te koup. Kaarte koste in de veurverkoup op zondig 6 November  €11,-, daonao zeen de kaarte te koup bie Limburg Hair (Sjtaaseplein 11, Zitterd) en koste dan €15,-.

Bron: Flanelle Lepkes
Foto: Flanelle Lepkes