40 jaor Kapel Tisniksentwurtniks

2017

Kapel Tisniksentwurtniks is in 1976 opgerich es kapel van de Buurt Riekswaeg Noord en haet in de aafgeloupe 40 jaor optraejes verzörg in bènne en boetelandj, is jaorliks prezent mit de Zittesje Vastelaovend op ’t Tröötekonkour en bie ’t Alternatief Sjöttefees.

Kapel TisNiksEnTwurtNiks viert ’t 40 jaorig jubbelei in ’t weekend van 9 en 10 Juli ‘Mit de Franse sjlaag’ in de sirkestent op de Zittesje sjootsvelje.

Pregram:

  • Zaoterdig 9 Juli: Muzikale feesaovend mit groot jubbeleikozer, ein optaeje van Les Incognitos oet Frankriek e.n.m.e.n.v.m., aanvangk: 18.00oer
  • Zondig 10 Juli: Fruhsjoppe, mer dan Angesj mit oa Miserabel, aanvangk: 11.00oer.

Ouch de jubbeleierende kapel zelf zal dees daag hun muzikale klanke laote heure.

Mee euver de Jubbeleirende kapel TisNiksEnTwurtNiks en ’t jubbeleifees: link

Bron: Quant Magazine
Foto: VastelaovendZitterd