SJLAAGESJ 2017 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

FOTO/VIDEO
VASTELAOVESSJLAAGESJ 2017
Vastelaovessjlaager 2017: 'Wae oh Wae'
Zangk: Bart Barrios en Lejao Beursgens
nr.2: ''Rundje Vastelaovend', zangk: Gein Haor Baeter
nr.3: 'Sjtedje van veier sezoene', zangk: Don Kiesjot
nr.4: 'Vuur van Vastelaovend', zangk: Paul-Jean Jessen
nr.5: 'Ich höb 't al aaf', zangk: Sjtóm Toeval
'Knatsjgek Boete Zinne', zangk: Koeraasj
Kènjer Vastelaovesleidje 2017 'Oppe Tied'
zangk: kenjer BS de Hoefer Zitterd
OBS de Sjtadssjool 'Vastelaovend dat is Kikke!' (finale KVL)

Marotte Tienerleidje 2017 'Dat is 't ritme in mich' (finale TVK)
zangk: Lisa Schiffler
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu